Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen enerzijds Arlette Cundrič s.p., hierna te noemen: de organisator, en anderzijds de opdrachtgever, hierna te noemen: de klant.

De aangeboden reizen/activiteiten/overnachtingen omvatten de diensten en voorzieningen die in de offertes en publicaties van  de organisator uitdrukkelijk zijn omschreven.

De vermelde reisduur staat aangegeven in hele dagen, waarbij de dag van aankomst en vertrek als hele dag wordt geteld. 

Vermelde prijzen gelden per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 

 

Bevestiging van de boeking

De organisator stuurt na de boeking van de reis een boekingsbevestiging al dan niet samen met een (aanbetalings)factuur. 

Acceptatie van de boekingsbevestiging betekent dat u kennis genomen hebt van, en akkoord gaat met, de genoemde voorwaarden. Op uw verzoek sturen wij u een exemplaar van de genoemde voorwaarden toe.

 

Betalingsregeling

De aanbetaling van 30 % dient direct na de boeking te worden betaald, het te betalen aanbetalingsbedrag wordt vermeld op de definitieve boekingsbevestiging/factuur. Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor vertrek op de rekening van de organisator te zijn bijgeschreven.

 

Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht vervalt zodra de definitieve boekingsbevestiging is ontvangen.

 

Annuleringsvoorwaarden

De klant kan de geboekte reis tot 14 dagen voor aanvang van deze reis kosteloos annuleren. Annulering dient schriftelijk te gebeuren.

De aanbetaling zal in dit geval binnen 7 dagen worden terugbetaald aan de klant.

 

Aansprakelijkheid

De organisator is in geen geval aansprakelijk voor schade en/of kosten  die de klant oploopt als gevolg van non-conformiteit, voor zover de non-conformiteit is te wijten aan: 

 

A de klant;

B derden die niet direct bij de uitvoering van de boeking zijn betrokken en de non-conformiteit niet

kon worden voorzien of voorkomen; 

C onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

De klant heeft in deze dan ook geen recht op schadevergoeding.

 

De organisator is niet aansprakelijk voor schade van de klant die is gedekt door verzekeringen, zoals zorg-, reis- of annuleringsverzekeringen.

 

De organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele nalatigheden en/of veranderingen door betrokken dienstverleners bij het uitvoeren van hun diensten, noch voor de juistheid van door de dienstverleners verstrekte informatie.

 

Wijzigingen

De organisator heeft het recht het programma (gedeeltelijk) eenzijdig te wijzigen voor zover het niet-ingrijpende wijzigingen betreft die ontstaan door onvoorziene omstandigheden. De klant wordt hier op duidelijke wijze van op de hoogte gesteld.

 

Opzegging

De organisator kan, in geval van overmacht, waaronder wordt verstaan onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, de boeking vóór aanvang van de reis opzeggen en de klant alle, voor de reis betaalde, bedragen terugbetalen zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn.

De klant wordt  van de opzegging in kennis gesteld binnen de in deze voorwaarden bepaalde termijn, maar uiterlijk: 
- 20 dagen voor aanvang van de reis bij een reis van 6 dagen of meer.
- 7 dagen voor aanvang van de reis bij een reis van 2 tot 6 dagen.

Verplichtingen klant

De klant dient zorg te dragen dat hij te allen tijde een geldig paspoort of ID kaart bij zich heeft.

 

De klant dient zich als een redelijk handelende klant te gedragen en is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede uitvoering van de reis van de organisator en de dienstverleners op te volgen. 

Bij niet naleving van aanwijzingen of in het geval dat een klant overlast veroorzaakt, heeft de organisator dan wel de dienstverlener het recht de klant, na eerst een duidelijke waarschuwing te hebben gegeven, de verdere deelname aan de reis/activiteit) gedeeltelijk of geheel te ontzeggen. De klant heeft in een dergelijk geval geen recht op restitutie van gelden. Verdere hierdoor ontstane kosten komen voor rekening en risico van de klant. 

 

Klantgegevens

Voor zover noodzakelijk in het kader van de uitvoering van de reisovereenkomst, geven wij uw gegevens door aan de dienstverlener(s). Wanneer u hier geen prijs op stelt, kunt u dit aan ons doorgeven, maar zijn wij niet aansprakelijk indien die diensten niet of niet juist kunnen worden uitgevoerd, door het ontbreken van deze gegevens.

 

Informatie website

Hoewel de website met de uiterste zorg is samengesteld, kan geen garantie worden gegeven voor wat betreft de volledigheid en correctheid van de informatie hierin beschreven. De organisator bezit het auteursrecht van alle informatie op deze website.